ارتباط با ما

 

استان گلستان-گرگان

عدالت ۷-ساختمان میرداماد-طبقه ۲

مرکز فوق تخصصی گوش گلو وبینی

تلفن:۰۱۷۳۲۲۶۳۶۵۰

۰۱۷۳۲۲۴۵۶۴۷

ساعات تماس:   صبح  ۱۳-۹     وعصر  ۶ -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان گلستان-گرگان

عدالت ۷-ساختمان میرداماد-طبقه ۲

مرکز فوق تخصصی گوش گلو وبینی

تلفن:۰۱۷۱۲۲۶۳۶۵۰

۰۱۷۱۲۲۴۵۶۴۷

ساعات تماس:   صبح  ۱۳-۹     وعصر  ۶ -۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک