داروهای استنشاقی دردرمان سینوزیت

پزشکان csiپیشگام پژوهش ودرمان سینوزیت مزمن مقاوم به درمان

از سال ۲۰۰۰ بوده اند.

یکی ارعلل عود بیماری بعد از جراحی  سینوس رشد مجدد پولیپ ها

و انسداد  متعاقب وعفونت است.دریک مطالعه در ایتالیا مصرف لازیکس (فوروزماید)

با کاهش حجم مایع پولیپ ها همراه بوده است.

این نتایج  نقش  فوروزماید موضعی را در درمان پولیپ های بینی مورد توجه

قرارداده است.