خانه » زیبایی » عدم تاثیر استروئیدهای خوراکی در بهبود سینوزیت

عدم تاثیر استروئیدهای خوراکی در بهبود سینوزیت

پردنیزولون خوراکی اثری بیشتر از دارونما در بهبودعفونت سینوس ندارد.به گفته دکترروزنفلد اگر به بدن اجازه

دهیم  بیشتر این سینوزیت ها  خودبخود بهبود می یابند.